ავტორიზაცია


რეგისტრაცია

  მე წავიკითხე და ვეთანხმები წესებსა და პირობებს

პროდუქტის უკან დაბრუნება და შეცვლასაქართველოს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონის შესაბამისად, ივიჯიში განხორციელებულ შენაძენზე განსაზღვრულია ნივთის უკან დაბრუნების შემდეგი წესები: • ონლაინ შეძენილ ნივთებზე დაბრუნების ვადაა 14 (თოთხმეტი) კალენდარული დღე;

 • მაღაზიაში ადგილზე შეძენილ ნივთებზე დაბრუნების ვადაა 3 (სამი) კალენდარული დღე; 

 • ნივთის დაბრუნება/გაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ პირობით, რომ ნივთი უნდა იყოს გამოუყენებელი და საწყისი კომპლექტაციით,  არ უნდა იყოს დაზიანებული შეფუთვა;

 • დაბრუნებასთან დაკავშირებული ტრანსპორტირებისა და სხვა მომსახურების ხარჯები ეკისრება მომხმრებელს;

 • ნივთი არ ბრუნდება სტანდარტული პირობით იმ შემთხვევაში, თუ დაზიანებულია შეფუთვა, აკლია ინსტრუქცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ნივთს გარეგნულად აღენიშნება მოხმარების კვალი, დაშლილია თვითნებურად, შეცვლილია სხვა პროდუქტით. ასეთი ნივთის დაბრუნების საკითხი შესაძლოა განიხილოს ინდივიდუალური შეთანხმების გზითა და მაღაზიის კეთილი ნების საფუძველზე. მსგავსი პროდუქციის დაბრუნების წინაპირობა გახლავთ მომხმარებლის მხრიდან ფასდათმობა (15-50%-ის ფარგლებში) ეს პირობა ვრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მაღაზიის რესურსებით შესაძლებელია ნივთის იმ კონდიციამდე მიყვანა, რომ ხელახალი გაყიდვის დროს პროდუქტი შეესაბამებოდეს ქარხნულ სტანდარტებს. თუკი ვერ ხერხდება გამოყენებული პროდუქტის მიყვანა ქარხნულ მდგომარეობამდე, არ ვრცელდება შემცირებული ფასის წესი და მაღაზიას არ ეკისრება მისი დაბრუნების ვალდებულება; 

 • არ ბრუნდება გამოყენებული ჰიგიენური ნივთები (მაგალითად, ყურში მოსათავსებელი ყურსასმენები) ასევე ნივთები, რომლებსაც დარღვეული აქვს ჰერმეტული შეფუთვა და ამ დარღვევით ჩნდება პროდუქტის ნაკლოვანების  რისკი ( კარტრიჯები, მელანი და სხვა);

 • ნივთი არ ბრუნდება სტანდარტული პირობით, თუკი მისი ჩამოტანა და მიწოდება განხორციელდა მომხმარებლის შეკვეთით; 

 • თუ პროდუქტი შედგება რამდენიმე ნივთისგან (მაგალითად, სააქციო კომპლექტი) ერთი ან რამდენიმე ნივთის დაბრუნება არ აჩენს სხვა ნივთების დაბრუნების ვალდებულებას იმ შემთხვევაში, თუ ისინი გამოყენებულია;

 • დაბრუნებისთვის მომხმარებელმა უნდა წარადგინოს ნივთი სრული კომპლექტაციით, ასევე შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტი/ქვითარი და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა/პასპორტი; 

 • თანხის დაბრუნება ხდება იგივე მეთოდით რა მეთოდითაც მოხდა ნივთის შეძენა: 

 1. ნაღდი ანგარიშსწორება: თანხის ანაზღაურებით ადგილზე;

 2. საბანკო ანგარიშსწორება: თანხის გადარიცხვით შესაბამის ანგარიშზე;

 3. ბარათით გადახდა: საოპერაციო დღის დახურვამდე ტერნმინალზე უქმდება ოპერაცია და მომხმარებელს ბარათზე უბრუნდება თანხა ავტომატურად; თუკი დღის ოპერაციები დახურულია, უნაღდო ანგარიშსწორებისთვის მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ანგარიშის ნომერი და თანხა დაუბრუნდება 2 (ორი) სამუშაო დღის განმავლობაში.